Πρόσκληση για τη Δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών

Εικόνα Tassos Alexopoulos

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών θέτει σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης, την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  για την επιλογή 5 Συνεργατικών Σχηματισμών (clusters), στο πλαίσιο της Δράσης 3 του Έργου με τίτλο «Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας» της Πράξης με τίτλο «Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας / Coopetitive Open Innovation Networks», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιλαμβάνει τα γενικά στοιχεία του Έργου, τη στοχοθεσία του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων (προϋπολογισμός προτάσεων, επιλεξιμότητα ενεργειών και δαπανών, κ.λπ.), τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων και αξιολόγησης αυτών, την επιλογή (ένταξη προτάσεων), τη συμβασιοποίηση και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τους επιλεγέντες συνεργατικούς σχηματισμούς.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει έως και 04.08.2015 και οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων θα αποστέλλονται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, στη διεύθυνση: infoprograms@eea.gr.