Π. Παντελής: ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Εικόνα Tassos Alexopoulos

 Του Παναγιώτη Παντελή – Φοροτεχνικού
 
ΚΩΔ. 051 – 052
 
Στους συγκεκριμένους κωδικούς γράφονται τα έξοδα που έχουμε πραγματοποιήσει για ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, για να αναγνωριστεί η δαπάνη εφόσον υπάρχουν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την δαπάνη είτε αυτά είναι από τα δημόσια είτε από ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές κ.τ.λ.
Από την φετινή δήλωση τα ιατρικά έξοδα αναγνωρίζονται για όλους τους φορολογούμενους ανεξάρτητα από την κλίμακα που φορολογούνται (μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες).
Βέβαια για να αναγνωριστούν τα ιατρικά και φαρμακευτικά έξοδα και να έχουν την ελάφρυνση τα ποσά των εξόδων θα πρέπει να είναι μεγαλύτερα από το 5% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Αν είναι λιγότερο του 5% δεν έχουμε καμία έκπτωση.
Τι ποσό αφαιρείται από το φόρο;
 
Με την προϋπόθεση ότι τα ιατρικά και φαρμακευτικά έξοδα ξεπερνούν το 5% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος αφαιρείται από το φόρο το 10% της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε και μέχρι 3.000€.
 
Για παράδειγμα:
Φορολογούμενος έχει εισόδημα 15.000€ και ιατρικά έξοδα 4.000€
Από το φόρο θα αφαιρεθεί ποσό
4.000 Χ 10% = 400€
Ποιες ιατρικές δαπάνες αναγνωρίζονται:
Φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, λουτροθεραπεία. Εκτός της απόδειξης πρέπει να υποβληθεί και γνωμάτευση του ιατρού.
Έξοδα απασχόλησης αποκλειστικής νοσοκόμου. Εκτός της απόδειξης πρέπει να υποβληθεί και γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, ανεξάρτητα αν οι υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί στο σπίτι, στην κλινική ή το νοσοκομείο.
Γυαλιά οράσεως, φακοί επαφής, ακουστικά. Εκτός της απόδειξης είναι αναγκαία και η βεβαίωση του ιατρού.
Περίθαλψη ηλικιωμένων προσώπων. Για να αναγνωρισθεί η ελάφρυνση για την δαπάνη που καταβάλλεται σε οίκους ευγηρίας πρέπει εκτός από την απόδειξη παροχής υπηρεσίας, θα πρέπει να υπάρχει και βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του οίκου ευγηρίας για το χρονικό διάστημα της νοσηλείας και το ποσό που πληρώθηκε.
 
Τονίζουμε ότι μόνο το 50% του ποσού που πληρώθηκε αναγνωρίζεται προς έκπτωση και όχι το σύνολο του ποσού.
 
Αν κάποιος φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή μέρους του ποσού από το ταμείο στη φορολογική δήλωση θα αναγραφεί η διαφορά μεταξύ του ποσού που καταβλήθηκε αυτού που εισέπραξε ή θα εισπράξει.
 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν τα αντίστοιχα περιστατικά που να αποδεικνύουν τα προαναφερθέντα.